Zajęcia terapeutyczne

Cel:

Dzieci rodzą się z naturalną chęcią nauki. Czasem jednak potrzebują naszej pomocy w usprawnieniu ich umiejętności poznawczych. Poprzez ćwiczenia konkretnych obszarów nauka może ponownie stać się przyjemnością. W czasie terapii pracujemy nad dopasowanymi do konkretnego dziecka obszarami, takimi jak:  pamięć, koncentracja, koordynacja wzrokowo-ruchowa, logiczne myślenie, myślenie przyczynowo-skutkowe oraz percepcja. 

Komu możemy pomóc:
Dzieciom od 7 r.ż. z trudnościami w rozwoju psychoruchowym i poznawczym, uczniom z dysleksją rozwojową lub dyskalkulią, uczniom z dysharmonią intelektualną, nadpobudliwością ruchową, trudnościami w uczeniu się, a także uczniom zdolnym, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności. 

Jak pracujemy:
Nie ma dwóch takich samych osób i uniwersalnych prawd idealnych dla każdego z nich. Dlatego szczególnie ważne jest dla nas dopasowanie rozwiązań do indywidualności każdego z dzieci. Wykorzystując techniki mediacyjne, terapeuta – mediator pomaga wypracować strategie rozwiązywania zadań i problemów, które mają być przenoszone do życia dziecka. Poprzez zadawanie pytań dziecko jest stymulowane do samodzielnego myślenia i poszukiwania własnych, najlepszych dla siebie rozwiązań. 

Stała struktura zajęć:

•    rozmowa przed wykonaniem zadania,

•    proces wykonania zadania,

•    rozmowa po zrealizowaniu zadania.

Liczba osób: zajęcia indywidualne.

Częstotliwość i długość spotkań: 1-2 razy w tygodniu 60 min. 

Cena – 120 złotych

Prowadząca: Karolina Baurycza 

Zapraszamy do formularza zgłoszeniowego

Cel:
Usprawnianie małej motoryki (precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców), które są związane z zaburzeniami w ogólnym rozwoju motorycznym. Terapia ręki obejmuje  więc nie tylko ćwiczenia dłoni i palców, ale również ćwiczenia całego ciała.

Kogo obejmuje pomoc:
Dzieci z trudnościami manualnymi (wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików, nawlekanie koralików, układanie drobnych przedmiotów), grafomotorycznymi (dzieci kreślą niedokładne szlaczki, nie lubią wycinać, rysować, lepić, rysunki często sprawiają wrażenie niestarannych), z obniżonym poziomem graficznym pisma, mające trudności z nadążaniem za tempem innych dzieci (również wtedy gdy tempo ich pracy jest za szybkie i niedostosowane do zadania), “niezgrabne ruchowo”, z wyraźnym obniżeniem lub podwyższeniem napięcia mięśniowego w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej (nieprawidłowe trzymanie narzędzia piszącego – ściskanie za mocno, albo trzymanie za lekko).

Jak pracujemy:
Terapia ręki to kompleksowy proces, który wbrew mylnym przekonaniom nie sprowadza się wyłącznie  do pisania szlaczków i lepienia z mas plastycznych.  Zajęcia obejmują ćwiczenia wzmacniające obręcz barkową, ćwiczenia manualne i precyzyjne ręki oraz stymulację proprioceptywną. Ważnym elementem jest również usprawnienie motoryki dużej i wzmocnienie całego ciała. Podczas terapii ręki pracuje się nie tylko nad poprawnym chwytem, dysocjacją palców czy lepszym pismem, ale również nad wydłużeniem koncentracji uwagi przy pracy wykonywanej z zaangażowaniem rąk. 

Liczba osób: indywidualnie

Częstotliwość i długość spotkań: 1-2 razy w tygodniu 60 minut.
Cena – 90 złotych

Prowadząca: Malwina Gąsiorowska

Zapraszamy do formularza zgłoszeniowego

  • Cel:
    Stworzenie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego; rozwijanie umiejętności potrzebnych do łatwiejszego startu w szkole, eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych konsekwencji.
    Terapia pedagogiczna polega na indywidualnych spotkaniach dziecka z pedagogiem- terapeutą.
    Na podstawie diagnozy terapeuta przygotowuje program terapii, z którego można korzystać również w domu wspomagając dziecko. Głównym celem tej terapii jest wspomaganie rozwoju dziecka poprzez usprawnianie najbardziej zaburzonych sfer rozwoju. Równie ważne jest podniesienie jego samooceny i wiary we własne możliwości. Każda ćwiczona umiejętność jest podzielona na małe etapy, aby ułatwić jej opanowanie. Metody i formy pracy są dostosowane do mocnych stron, zainteresowań dziecka oraz potrzeb jego rodziny.

Terapia pedagogiczna jest kierowana do dzieci:
– o inteligencji przeciętnej i niższej niż przeciętna,
– z zakłóceniami funkcji wzrokowych i słuchowych,
– z zakłóceniami i opóźnieniami rozwoju ruchowego,
– o zaburzonym rozwoju procesów emocjonalno-motywacyjnych,
– z zaburzeniami mowy,
– z zaburzeniami zdolności matematycznych,
– z zaburzeniami dynamiki procesów nerwowych,
– z trudnościami wychowawczym, zaburzeniami aktywności, 
– z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami relacji społecznych.

Liczba osób: indywidualnie

Częstotliwość i długość spotkań:  1-2 razy w tygodniu 60 minut.
Cena – 90 złotych

Prowadząca: Malwina Gąsiorowska

Zapraszamy do formularza zgłoszeniowego

Cel:
– wspomaganie rozwoju dziecka,
– redukowanie dysharmonii rozwojowych,
– kształtowanie umiejętności społecznych dzieci z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju,
– budowanie strategii radzenia sobie z emocjami,
– wspieranie rozwoju emocjonalnego,
– budowanie prawidłowego poczucia własnej wartości.

Kogo obejmuje pomoc:
Dzieci i młodzież do 10 roku życia. 

Jak pracujemy:
Indywidualne spotkania skupiające się na budowaniu relacji i atmosfery zaufania. Praca z dzieckiem skoncentrowana na rozwoju społeczno – emocjonalnym. Koncentrujemy się na rozwijaniu mocnych stron, ale także pracujemy nad wyrównywaniem rozwoju i kompensacją trudności. 

Liczba osób: zajęcia indywidualne.

Częstotliwość i długość spotkań: 
1 raz w tygodniu (w zależności od potrzeb można zwiększyć częstotliwość) 60 min. 
Cena – 120 złotych.

Prowadząca: Karolina Baurycza

Zapraszamy do formularza zgłoszeniowego

Cel:
Kontakt z drugim człowiekiem jest niezbędny do życia w społeczeństwie. Każdy z nas potrzebuje zdrowych relacji.  Problemy dzieci mogą wpływać na kondycję całej rodziny, samoocenę zarówno dziecka jak i jego rodziców. Dlatego wspieramy także opiekunów. Każda sytuacja i każde dziecko jest inne. Dlatego indywidualnie podchodzimy do metod terapeutycznych. Wnikliwie obserwujemy, pytamy i szukamy źródła problemu – wiemy, że nie istnieje uniwersalny schemat w który można wpisać każde dziecko. 
W czasie Treningu Umiejętności Społecznych w grupie pracujemy z dziećmi i młodzieżą, które doświadczają trudności społecznych. Podczas zajęć uczymy się umiejętności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu, kształtujemy akceptowane społecznie formy odreagowania emocjonalnego, a także doskonalimy relacje z drugim człowiekiem. 

Kogo obejmuje pomoc:
Dzieci i młodzież 5-16 lat w podziale na grupy wiekowe: 7-9, 10-12, 13-15 lat. 

Jak pracujemy:
W ramach całego cyklu spotkań oferujemy 2 konsultacje dla rodziców – pierwsza wstępna, druga podsumowująca. W razie potrzeby możliwe stworzenie modułu TUS wspierającego rodzica – więcej informacji u prowadzących.  
Zajęcia są prowadzone przez dwóch terapeutów jednocześnie.

W czasie Treningu Umiejętności Społecznych w grupie pracujemy z dziećmi i młodzieżą, które doświadczają trudności społecznych. Podczas zajęć uczymy się umiejętności społecznych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu, kształtujemy akceptowane społecznie formy odreagowania emocjonalnego, a także doskonalimy relacje z drugim człowiekiem.
Pierwszy krok w procesie pomocy to zawsze 1 lub 2 spotkania z rodzicem. Na takim spotkaniu rozmawiamy o problemach, które zauważyli u dziecka, o próbach radzenia sobie z nimi oraz o okolicznościach, w których dane zachowanie się nasila. Następnie organizujemy spotkanie z dzieckiem, abyśmy mogli rozpoznać rodzaj i stopień trudności (indywidualnie lub w grupie). Wyniki obserwacji pozwalają nam obrać kierunek opracowanych specjalnie dla dziecka działań i znaleźć dla dziecka grupę dopasowaną do jego wieku,  potrzeb i trudności.

Pracujemy w 3 grupach: 

GRUPA DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI NATURY EMOCJONALNEJ ORAZ PRZEJAWIAJĄCYCH ZABURZENIA ZACHOWANIA
Symptomami takich problemów mogą być ataki agresji, używanie wulgarnego słownictwa, celowe drażnienie innych bądź odrzucenie rodziców i bunt w okresie dojrzewania. Trudności z panowaniem nad emocjami to problem wielu dzieci. Część z nich potrzebuje pomocy i wskazówek na trudnej drodze uczenia się prawidłowego wyładowywania złości, pokonywania lęku czy zawstydzenia.

GRUPA DLA DZIECI WYCOFANYCH SPOŁECZNIE
Odrzucenie przez grupę rówieśniczą czy trudności z nawiązywaniem przyjaźni to problemy, które w dużym stopniu wpływają na poczucie wartości zarówno dziecka, jak i nastolatka. Zajęcia prowadzone w ramach TUS-u często przynoszą ulgę dzieciom lub nastolatkom, które nie potrafią przystosować się do przedszkola, nowej szkoły, sytuacji oraz którym ciężko jest przełamać bariery komunikacyjne w swoim otoczeniu.

GRUPA DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI ROZWOJOWYMI
W przypadku, gdy przedszkolak albo uczeń ma opóźnienia rozwojowe warto aby TUS odbywał się we współpracy z logopedą, terapeutą SI czy pedagogiem specjalnym. W tej grupie pomagamy m.in. dzieciom z całościowymi zaburzeniami rozwoju, spektrum autyzmu, z zespołem Downa lub z opóźnionym rozwojem psychoruchowym. Skupiamy się również na przyczynach, które są podłożem problemów z edukacją przyczyniając się nie tylko do poprawy wyników szkolnych, ale też wzrostu samooceny.

Liczba osób:
od 4 do 8 osób w grupie.

Częstotliwość i długość spotkań:
1 raz w tygodniu, 10  spotkań w ramach jednego cyklu.
90 minut cena 90 zł


 Prowadzące: Malwina Gąsiorowska, Karolina Baurycza

Zapraszamy do formularza zgłoszeniowego

Cel:
Poprawa funkcjonowania behawioralnego, łagodzenie problemów emocjonalnych, rozwój funkcji poznawczych dzieci.

Kogo obejmuje pomoc:
Dzieci z diagnozą autyzmu lub zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Jak pracujemy:
Stymulacja uwagi, a także stwarzanie korzystnych podstaw do uczenia się poprzez terapię, której program ustalany zostaje po wnikliwej obserwacji dziecka i wywiadzie z rodzicami.
Ponadto dzieci uczestniczą w Programie Aktywności Knillów, Ruchu Rozwijającego V. Sherborne oraz Terapii ręki.

Liczba osób: 1-2 osoby.

Częstotliwość i długość spotkań: 60 minut, 1x tygodniowo.
Cena – 120 złotych.

Zapraszamy do formularza zgłoszeniowego

Skip to content