Poradnictwo wychowawcze

Cel:
Zdobycie strategii radzenia sobie z wyzwaniami wychowawczymi. Wypracowanie narzędzi pomagających radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci. 

Kogo obejmuje pomoc:
– rodziców dzieci w wieku 0-10 lat,
– rodziców dzieci w wieku nastoletnim.

Jak pracujemy:
Indywidualne konsultacje wychowawcze dla rodziców z zakresu komunikacji, budowania relacji, wsparcia w edukacji i rozwiązywania trudnych sytuacji wychowawczych. Pomagamy w dotarciu do przyczyn zachowań dziecka i wypracowaniu skutecznych rozwiązań. 

Częstotliwość i długość spotkań: 
w zależności od potrzeb – 60 minut. 
Cena – 100 złotych.

Prowadząca: Gerald Kuryło, Karolina Baurycza 

Zapraszamy do formularza zgłoszeniowego

Cel:
Jeśli jesteś rodzicem i zależy Ci na rozwijaniu umiejętności budowania zdrowych relacji rodzinnych, to ten warsztat jest dla Ciebie. W czasie zajęć pracujemy nad podniesieniem świadomości w zakresie funkcjonowania dziecka, zrozumieniem świata emocji, poznaniem pozytywnych metod wychowawczych.

Warsztat rozwija:
– rozumienie powodów swoich dotychczasowych zachowań w relacji z dzieckiem,
– wiedzę na temat konsekwencji stosowania kar cielesnych i innych niekonstruktywnych metod,
– umiejętność rozpoznawania i nazywania emocji u siebie i u innych,
– umiejętność radzenia sobie z własnymi  uczuciami i myślami w sytuacjach trudnych,
– umiejętność stosowania alternatywnych metod służących zachęcaniu dziecka do współpracy,
– umiejętność wyznaczania granic,
– stosowanie nowych, sprzyjających dziecku wzorców zachowań, 
– umiejętność zmniejszania poczucia bezradności i bezsilności w sytuacjach trudnych,
– poczucie kompetencji jako rodzica.

Kogo obejmuje pomoc:
Rodziców dzieci w wieku 0-10 lat.

Jak pracujemy:
Uczestnicy podczas aktywnego udziału w zajęciach uczą się wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności przy rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych. Rodzice w trakcie wykonywania indywidualnych  ćwiczeń, pracy w grupach, pracy w parach, dyskusji na forum, oraz przy pełnym wsparciu osób prowadzących poszerzają swoje kompetencje rodzicielskie i otrzymują cały zestaw alternatywnych narzędzi sprzyjających budowaniu prawidłowej relacji z dzieckiem. Uczestnicy będą również ćwiczyli umiejętności kontroli złości oraz skutecznej komunikacji związanej z wypowiadaniem oczekiwań oraz stawianiem granic. Spotkania mają charakter zajęć warsztatowych organizowanych w życzliwej atmosferze wzajemnej współpracy.

Liczba osób: do 12 osób.

Częstotliwość i długość spotkań: 12h (6 spotkań x 2h) lub warsztat weekendowy 2 dni po 6h
Cena za całość zajęć – 350 złotych.

 

Prowadzący: Łukasz Kuryło i Karolina Baurycza

 

Zapraszamy do formularza zgłoszeniowego

Cel:
– nabycie umiejętności wychowawczych zastępujących przemocowe metody rodzicielskie,
– podniesienie świadomości z zakresu zjawiska przemocy i skutków jej stosowania oraz doświadczania,
– zwiększenie świadomości w zakresie roli rodzica w wychowaniu dziecka,
– zrozumienie perspektywy dziecka wzmacniające rozwój dziecka i jego samodzielność,
– nauka wspierania, motywowania i nawiązywania relacji z dzieckiem i nastolatkiem,
– nabycie umiejętności komunikacyjnych i zmiana sposobu komunikacji na pozytywny, stanowczy i odważny,
– nauka stawiania granic i wypowiadania oczekiwań wobec dziecka,
– nauka rozwiązywania konfliktów i reagowania w trudnych wychowawczo sytuacjach,
– zwiększenie umiejętności wyrażania emocji i kontroli złości, 
– podniesienie umiejętności podejmowania decyzji  na podstawie wartości moralnych.

Kogo obejmuje pomoc:
Rodzice dzieci w wieku 10-18 lat

Jak pracujemy:
Trening Odważnych Rozwiązań jest programem profilaktyki pierwszorzędowej, skierowanym do wszystkich grup społecznych, opartym o Trening Zastępowania Agresji ART®. Program ma charakter psychoedukacji z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz właściwych form komunikacji, jednakże zawarte w nim elementy Treningu Zastępowania Agresji powodują, że program jest również skuteczna metodą wielostronnej interwencji, skierowanej na zamianę zachowań agresywnych i przemocowych u dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych na zachowania pożądane, czyli prospołeczne. Program jest odpowiedni dla wszystkich tych, którzy pragną nauczyć się odważnego zachowania w różnych sytuacjach.

„Trening Odważnych Rozwiązań” pozwala nauczyć się stawiania czoła trudnym sytuacjom życiowym oraz rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy. Dodatkowo program podnosi świadomość w zakresie zjawiska przemocy oraz wskazuje daje umiejętności pozytywnego reagowania i podejmowania właściwego działania. Metoda znajduje szerokie zastosowanie w kreowaniu przywództwa i współdziałania, w wychowaniu, profilaktyce, resocjalizacji, a także terapii behawioralnej zachowań przemocowych i zaburzeń zachowania.

Liczba osób: do 12 osób.

Częstotliwość i długość spotkań: 12h (6 spotkań x 2h) lub warsztat weekendowy 2 dni po 6h.
Cena za całość 350 złotych

Prowadzący: Łukasz Kuryło i Karolina Baurycza

Zapraszamy do formularza zgłoszeniowego

Cel:
– zwiększenie wiedzy z zakresu zagrożeń związanych wiekiem dojrzewania,
– poznanie typów zaburzeń psychicznych,
– poznanie niebezpiecznych zjawisk z cyberprzestrzeni,
– podniesie umiejętności w zakresie rozpoznawania sytuacji wymagających interwencji,
   np. przemoc szkolna, myśli samobójcze,  uzależnienia,
– nauka interweniowania w sytuacjach trudnych,
   np. cyberprzemocy, przemocy szkolnej, stanów depresyjnych, prób samobójczych, 
– budowanie wsparcia i bliskiej relacji z dzieckiem.

Komu możemy pomóc: 
Zajęcia skierowane są do rodziców i opiekunów, a także nauczycieli i pedagogów pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Jak pracujemy:
Zajęcia mają charakter psychoedukacji z zakresu podniesienia kompetencji udzielania wsparcia i nabycia wyższych umiejętności reagowania w sytuacji pojawiających się zagrożeń. Uczestnicy nabędą wiedzę związaną z charakterystyką etapu rozwojowego wieku dojrzewania. Będą mieli możliwość poznać aktualnie największe zagrożenia dla dzieci i młodzieży, które wiążą się z uzależnieniami, cyberprzestrzenią, przemocą rówieśniczą i funkcjonowaniem psychicznym dzieci i młodzieży. Uczestnicy nabędą również umiejętności rozpoznawania sygnałów zagrożeń, umiejętnego wspierania dziecka oraz podejmowania działań interwencyjnych. Dzięki połączonej formie wykładowej, ćwiczeniom indywidualnym, pracy w grupach oraz dyskusji na forum zajęcia będą dawały przestrzeń do wymiany doświadczeń oraz praktycznego ćwiczenia nabytych umiejętności.

Liczba osób: do 12 osób.

Częstotliwość i długość spotkań: 
10h (5 spotkania x 2h).
Cena za całość – 350 złotych

Prowadzący: Łukasz Kuryło

Zapraszamy do formularza zgłoszeniowego

Skip to content