PROJEKT EFS

Nasza ADE z radością realizuje projekt “Akademia dobrych kompetencji”
Termin realizacji projektu 01.08. 2020 r. – 30.06. 2022 r. Całkowita wartość projektu 616 283,08, dofinansowanie 493 029,46.

Nr wniosku RPMA.10.01.01-14-b686/18
RPMA.010.01.01-IP.01-14-031/16 w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1.Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest:

  • podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych naszych uczniów,
  • kompetencji zawodowych nauczycieli,
  • doposażenie Akademii w środki dydaktyczne pracowni przyrodniczych i matematycznej oraz doposażenie ADE w sprzęt komputerowy.

Działania projektowe

Dzięki realizacji projektu w Akademii w latach 2020/2021 i 2021/2022 zorganizujemy dla naszych uczniów dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój umiejętności interpersonalnych  w obszarze rozwiązywania problemów, uczenia się, kreatywności i innowacyjności oraz pracy w grupie:

  • matematyczne,
  • z zakresu języka angielskiego,
  • praktycznego działania – eksperymentalne,
  • rozwijające kompetencje społeczne – TUS,
  • robotyki.

Nasi nauczyciele w ciągu dwóch lat szkolnych podniosą swoje kompetencje zawodowe w zakresie wykorzystania narzędzi TIK (e-podręcznik, Google Classroom), innowacyjnych metod dydaktycznych w procesie nauczania oraz kształtowania umiejętności uniwersalnych podczas zajęć przedmiotowych.

Theme: Overlay by Kaira
Szkoła Podstawowa Akademii Dobrej Edukacji w Jabłonnie
Skip to content