JACY JESTEŚMY

CO JEST DLA NAS WAŻNE
 
Naszym celem jest edukacja zorganizowana w sposób umożliwiający każdemu uczniowi osiągnięcie maksymalnych postępów na miarę jego możliwości i we własnym tempie. Preferujemy metody pracy oparte o naturalną ciekawość poznawczą dzieci.
Wzmacniamy w dzieciach potrzebę uczenia się, wewnętrzną sterowalność. Budujemy poczucie radości i satysfakcji z osiągania celów.
Każdy uczeń jest pod opieką mentora, z którym planuje swoją Indywidualną Drogę Edukacyjnego Rozwoju. W trakcie roku szkolnego to mentor towarzyszy mu w rozwoju, współpracuje z nauczycielami i rodzicami.
Równie ważne jak edukacja są dla nas kompetencje społeczne. Nasi uczniowie są różnorodni – chcemy, by tę różnorodność nawzajem szanowali, byli otwarci i tolerancyjni, a przede wszystkim dobrzy dla innych.
We wszystkich grupach odbywają się treningi umiejętności społecznych. Organizujemy spotkania społeczności uczniowskiej oraz cykliczne spotkania z mentorami.

TAK TO ROBIMY

Zajęcia w ADE zaczynają się o godzinie 8:45 (zdarza się, że niektóre zajęcia indywidualne są wyznaczone na godzinę 8) tzw. czytaniem bostońskim, podczas którego uczniowie czytają wybrane przez siebie książki (czasem lektury). Dzieciom młodszym książkę czyta nauczyciel. Takie czytanie bostońskie odbywa się w szkole jeszcze raz – po obiedzie.
W pierwszej części dnia dzieci mają obowiązkowe zajęcia edukacyjne, w drugiej mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych lub korzystać ze świetlicy szkolnej.
W grupach młodszych (0-2) dzieci uczą się w rotujących zespołach, w zależności od swoich potrzeb, możliwości, a także zainteresowań. Rotowanie pozwala na zindywidualizowaną pracę z dziećmi potrzebującymi specjalistycznej pomocy.
W klasach starszych struktura zajęć także jest elastyczna – pozwala na rotowanie grup, pracę indywidualną lub w małych grupach (2-3 osoby).
Uczniami zajmuje się wykwalifikowana kadra nauczycieli oraz specjalistów – psychologów, pedagogów, logopedów i terapeutów. Na zajęciach obecny jest nauczyciel przedmiotu współpracujący z pedagogiem specjalnym lub psychologiem, w zależności od potrzeb grupy.
Każde z dzieci ma skonstruowany Indywidualną Drogę Edukacyjnego Rozwoju – IDER. Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objęte są szczególną pomocą, wynikającą z orzeczeń.
Nauka odbywa się bez ocen wyrażanych stopniami. Zamiast nich udzielamy uczniom informacji zwrotnych, które pomagają mu w rozwoju oraz rozmawiamy o celach do osiągnięcia.
W ADE nie używamy dzwonków.

TAK ORGANIZUJEMY PRACĘ

Rok szkolny w naszej ADE dzieli się na trymestry.
Dwa pierwsze trymestry kończą się klasyfikacją śródroczną, ostatni trymestr kończy się klasyfikacją roczną. Podczas tych klasyfikacji uczeń otrzymuje trymestralne informacje opisowe (TIO). TIO omawiane jest przez mentora z rodzicami i uczniem na spotkaniu.
Na około miesiąc przed klasyfikacją uczniowie otrzymują oceny przewidywane (te są już wyrażone stopniem), które można podwyższyć w drodze indywidualnych ustaleń z nauczycielami lub w drodze egzaminu rozstrzygającego.

Podczas pierwszego tygodnia września, tzw. tygodnia adaptacyjnego, nauczyciele poznają na nowo przedmiotowe i pozaprzedmiotowe kompetencje uczniów, rozmawiają z nimi o trwających czy nowopowstałych pasjach oraz ustalają z uczniami cele do osiągnięcia w zakresie edukacji i postaw. W tym czasie określane są cele/wymagania dla poszczególnych poziomów z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz ich osobistych celów.
W szkole na poziomie klas 3-8 funkcjonuje Książka ucznia (IndeX), która jest uczniowskim przewodnikiem po roku szkolnym. Zawiera ona wymagania programowe (cele), wymagania dotyczące postaw oraz inne ważne dla ucznia informacje pomagające mu organizować swoją edukację – taki uczniowski pamiętnik.
Zapewniamy uczniom podręczniki szkolne, ale korzystamy także w dużej mierze z zasobów internetowych.
Dzieci od klasy 4 do 8 korzystają podczas nauki z platformy internetowej Google Classroom, gdzie mają udostępniane materiały i zadania do wykonania.
W szkole nie ma tradycyjnych prac domowych, ale dzieci otrzymują do wykonania prace własne. Same decydują w jakim tempie i kiedy je wykonają. Umożliwiamy wykonanie prac własnych w szkole, pod kierunkiem nauczyciela.

A TAK ORGANIZUJEMY PRACĘ ZDALNĄ w roku 2020/2021

W związku z przewidywanym włączaniem edukacji zdalnej w standardową wzmacniamy pracę z użyciem TIK.
Zarządzanie szkołą prowadzone będzie w dalszym ciągu na nauczycielskim Google Classroom, a spotkania społeczności pracowników będą odbywać on-line poprzez Google Meet.
W klasach 4-8 pracujemy w trakcie pracy stacjonarnej na Google Classroom w celu monitorowania procesu edukacji oraz w trakcie pracy własnej uczniów, w formule zdalnej także będziemy wykorzystywać to narzędzie, włączając zajęcia online na Google Meet. Podczas wszystkich zajęć przedmiotowych, także w edukacji zdalnej, przewidujemy obecność mentora. Mentorzy będą także prowadzili odrębne zajęcia z zakresu pomocy pedagogiczno-psychologicznej.
W klasach 0-3 nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej i mentorzy także korzystają z Google Classroom oraz spotykają się na Google Meet z dziećmi w małych grupkach.
W dalszym ciągu prowadzimy w szkole czytanie bostońskie oraz wszystkie inne zajęcia dodatkowe – ale w formule online. Nauczyciele będą się także spotykać indywidualnie zgodnie z ustalonym planem lub poza nim, w sytuacji takiej zgłoszonej potrzeby.
Podczas edukacji zdalnej w dalszym ciągu pracujemy na celach, a monitorowanie postępów uczniów będzie się odbywać poprzez Google Classroom i rozmowy na Google Meet.
Naszym priorytetem w sytuacji szkoły zdalnej jest teraz obecność obok naszych uczniów, sprawienie, żeby czuli się bezpieczni, zachęcanie do pracy, nauki, na miarę ich możliwości i z wewnętrzną motywacją.

Theme: Overlay by Kaira
Szkoła Podstawowa Akademii Dobrej Edukacji w Jabłonnie
Skip to content