EDUKACJA DOMOWA

Jesteśmy przyjaźni edukacji domowej, widniejemy w katalogu Szkół Przyjaznych Edukacji Domowej!

Wspieramy rodziców pragnących uczyć swoje dzieci w domu, w tym dzieci ze SPE.
Uczeń w ED może mieć zorganizowany proces edukacyjny zgodny ze swoimi potrzebami, tempem pracy i przyjętą przez rodziców koncepcją, realizuje on podstawę programową i raz do roku musi zdać egzaminy klasyfikacyjne umożliwiające mu promocję do następnej klasy.
W roku szkolnym 2020/2021 do przejścia na taki rodzaj edukacji nie jest potrzebna opinia poradni pedagogiczno-psychologicznej. Decyzję o realizacji edukacji domowej podejmuje dyrektor ADE, na wniosek rodziców.

Nasz uczeń domowy:

 • dostaje informacje o obowiązujących go przedmiotach i wymaganiach egzaminacyjnych,
 • otrzymuje podręczniki do danej klasy,
 • ma swojego mentora, który jest z nim i jego rodzicami w kontakcie średnio raz w miesiącu,
 • uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi korzysta z zajeć z zakresu pomocy pedagogiczno-psychologicznej,
 • ma ustalone terminy egzaminów w sposób maksymalnie elastyczny, umożliwiający uczniowi sukcesywne bądź całościowe zaliczenia materiału z poszczególnych przedmiotów – zgodnie z indywidualnie ustalonym harmonogramem.

Uczeń domowy może dodatkowo:

 • otrzymać dostęp do platformy Google Classroom, na której nasi nauczyciele umieszczają informacje o realizowanych tematach i organizują proces edukacji uczniów stacjonarnych – zamieszczane są na niej materiały edukacyjne, zadania do wykonania i inne,
 • korzystać z konsultacji nauczycieli przedmiotu w terminach i zakresie ustalonym z rodzicami,
 • rodzice dziecka w ED mogą także korzystać z konsultacji z nauczycielami przedmiotu oraz specjalistami na temat organizacji procesu edukacji dziecka,
 • korzystać z pomocy pedagogiczno-psychologicznej,
 • uczestniczyć w wycieczkach, imprezach szkolnych.

Egzaminy klasyfikacyjne w edukacji domowej:

Nasze egzaminy zawsze przebiegają w przyjaznej atmosferze. Zależy nam na tym, żeby dla dzieci było to dobre doświadczenie, niepowodujące niepotrzebnego stresu.
W klasach młodszych w trakcie pobytu ucznia w ADE, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej obserwuje aktywność edukacyjną dziecka podczas jego swobodnej pracy i zabawy.
W klasach starszych egzaminy są dostosowane do potrzeb ucznia. Mogą być realizowane w różnym, dogodnym terminie ustalonym z rodzicami.

Egzaminy odbywają się w odniesieniu do podstawy programowej i zgodnie z przekazanymi na początku roku wymaganiami.

Formuła rekrutacji zakłada kolejne elementy:

 1. wypełnienie formularza  zgłoszeniowego do ADE,
 2. przekazanie wniosku o edukację domową,
 3. ustalenie zakresu wsparcia oraz wynikającej z tego zniżki w czesnym.

Informacja o opłatach:

 • czesne  – 12 600 zł za rok szkolny (rozłożone na 12 rat – 1 050 zł miesięcznie, rozłożone   na 10 rat – 1260 zł miesięcznie),
 • wpisowe – 1 000 zł.

Możliwe zniżki:

 • za wpłatę czesnego za rok z góry – 5% czesnego,
 • za kolejne dziecko – 30czesnego,
 • dla ucznia realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą bez wsparcia szkoły – 100%,
 • dla ucznia realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą z uzgodnionym wsparciem szkoły – 50%,
 • Inne, uznaniowe – przyznawane zgodnie z Regulaminem opłat, na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów prawnych.

Theme: Overlay by Kaira
Szkoła Podstawowa Akademii Dobrej Edukacji w Jabłonnie
Skip to content